1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden worden onderstaande begrippen weergegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:

1.01 Betaling: het geven van geld aan de Ontvangende Partij;
1.02 Dienst(en): diensten die onder meer bestaan uit: Donatieformulier;
1.03 Donatie: het geven van geld via diverse betaalmogelijkheden aan de Ontvangende Partij;
1.04 Donatieformulier: middel om Donatie te doen aan de Ontvangende
Partij ten behoeve van Ontvangende Partij;
1.05 Gevende Partij: de particulier of bedrijf die een gift of donatie doet aan de Ontvangende Partij;
1.06 Tumi Ghana: stichting Nkoso Ghana, Uitbelderstraat 14A, 6211 SL Maastricht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 66512441.
1.07 Missie: Stichting Nkoso Ghana heeft als doel het verbeteren van het toekomstperspectief van vrouwen en kinderen in Kumasi, Ghana;
1.08 Ontvangende Partij: de stichting Nkoso Ghana;
1.09 Partner: de rechtspersoon die gebruik maakt van de Techniek voor
Betaling aan de Ontvangende Partij;

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Donatie aan de Ontvangende partij;
2.2 Door middel van het geven van middelen aan Ontvangende Partij, accepteert de Gevende Partij uitdrukkelijk deze Voorwaarden;
2.3 De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

3. RECHTEN EN PLICHTEN ONTVANGENDE PARTIJ

3.1 Donaties komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partij.
3.2 De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de website en Betaling of Donatie;
3.3 De Ontvangende Partij houdt zich aan het privacy statement zoals dit vermeld is in de disclaimer en privacy statement.

4. RECHTEN EN PLICHTEN GEVENDE PARTIJ

4.1 Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende Partij 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
4.2 Gevende Partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is en waarover hij de zeggenschap heeft;
4.3 Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op op het Donatieformulier;
4.4 Gevende Partij neemt kennis van de disclaimer van Ontvangende Partij.

5. BETALING

5.1 Ontvangende Partij hanteert diverse mogelijkheden tot Betaling, te weten: eenmalige of periodieke machtiging en Ideal. Daarnaast is het mogelijk dat de Gevende Partij via zijn/ haar eigen internetbankieren toepassing een bedrag overmaakt of een periodieke Betaling instelt. Het rekeningnummer is IBAN NL61RABO 0311298729 tnv Stichting Nkoso Ghana in Maastricht;
5.2 Betaling(en) geschieden via payment provider Sisow. Kosten per Betaling:
MASTERCARD, MACHTIGINGEN
Bij het verlenen van een machtiging tellen wij de kosten van het betalingsverkeer niet bij het doneerbedrag op.

6. SLOTBEPALINGEN

6.1 Bent u ontevreden over de dienstverlening van Stichting Nkoso Ghana? Wij behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen. Mail de klacht aan;
6.2 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (inclusief de totstandkoming, uitvoering en nakoming hiervan, alsook op alle geschillen welke hieruit kunnen voortvloeien) is Nederlands Recht van toepassing;
6.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of
deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Amsterdam.
Maastricht, Augustus 2016.

HarroTerms and Conditions